YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Turun parkour Oppimiskeskus ry:n säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja perustamisaika

Yhdistyksen nimi on Turun Parkour Oppimiskeskus ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistys on perustettu 20.2.2024

Yhdistys toimii Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys tai TPOK ry.

2 § Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja levittää parkouria ja eri sirkuslajeja, niiden opetusta ja niihin liittyvää kuntourheilua, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä hyvää urheiluhenkeä. Lisäksi yhdistys toimii koko Suomen laajuisen Parkour Oppimiskeskus ry:n paikallisjärjestönä Varsinais-Suomen alueella.

Toiminnan perustana ovat yhdistyksen edustamien lajien eettiset arvot ja laaja-alaisen, yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja vastuullisen liikuntakulttuurin edistäminen.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • tekee ja tukee liikuntakasvatus- ja harrastustyötä. Järjestää parkour- ja sirkuslajien opetusta jäsenilleen
 • toteuttaa koulutusta ohjaajille, valmentajille, toimihenkilöille, luottamushenkilöille ja muille jäsenille sekä järjestää muuta koulutusta
 • järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
 • toimeenpanee näytöksiä, kursseja ja juhlia
 • hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön
 • ylläpitää omia ja tarvittaessa jäsenyhdistystensä internetsivuja
 • vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun
 • järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen
 • voi järjestää markkinointitapahtumia jäsenhankintaa varten
 • voi myöntää stipendejä, apurahoja ja avustuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

 • toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • periä tapahtumien ja harjoitusten osallistumismaksuja
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia
 • välittää jäsenilleen lajissa tarvittavia tuotteita voittoa tavoittelematta
 • ottaa vastaan esiintymis- ja koulutuspalkkioita
 • harjoittaa kahvio- ja anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä
 • tehdä pienimuotoista talkootyötä
 • julkaista, kustantaa ja myydä alaan liittyviä painotuotteita ja tallenteita
 • hakea avustuksia sekä Suomen että EU:n viranomaisilta.

Lisäksi yhdistys voi  harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.

4 § Yhdistyksen jäsenyys muissa yhdistyksissä

TPOK ry on Parkour Oppimiskeskus ry:n jäsenjärjestö ja sitoutuu myös niiden järjestöjen sääntöihin ja määräyksiin, joiden jäsen Parkour Oppimiskeskus ry on.

Erotakseen Parkour Oppimiskeskus ry:stä, TPOK ry:n kokouksen täytyy hyväksyä eroamispäätös vähintään 3/4 äänienemmistöllä.

Yhdistyksen jäsenyyksistä muissa järjestöissä päättää yhdistyksen kokous. Yhdistys ja yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä yhdistys on.

5 § Jäsenet 

TPOK ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä yksityishenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea tai osallistua sen toimintaan. Jäseneksi ottamisen edellytyksenä on, että jäsen liittyy myös Parkour Oppimiskeskus ry:n jäseneksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannatusjäsenet tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla kannatusjäsenille määrätyn kannatusjäsenmaksun.

Yhdistys voi hallituksen esityksestä kokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua kunniajäseneksi yksityisen henkilön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

6 § Sitoutuminen eettisiin periaatteisiin ja urheilun oikeusturvalautakunnan ja eettisten asioiden kurinpitolautakunnan toimivaltaan

TPOK ry ja sen jäsenet sitoutuvat:

 • Suomen Olympiakomitean urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja Reilun pelin periaatteisiin
 • Suomen Olympiakomitean asettaman urheilun oikeusturvalautakunnan ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan
 • liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin
 • noudattamaan yllä mainittujen oikeusturvalautakunnan ja eettisen kurinpitolautakunnan päätöksiä

7 § Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella vähintään 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Kunniajäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

8 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen kokous päättää jäsenmaksujen suuruudet henkilöjäsenille ja kannatusjäsenille.

Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

9 § Jäsenen eroaminen

Henkilöjäsenillä ja kannatusjäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti sekä hoitamaan muut yhdistyksen toimintaan osallistumiseensa liittyvät taloudelliset velvoitteensa yhdistyksen toimintaperiaatteiden mukaisesti.

10 § Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun, toimintaan osallistumisen lopettamisen, POK ry:stä eroamisen tai vastaavan syyn vuoksi

Hallitus voi erottaa henkilö- tai kannatusjäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsenmaksun suuruuden ollessa nolla, voidaan jäsen erottaa myös sen perusteella, että hän ei ole kuluvan kalenterivuoden perusteella osallistunut yhdistyksen toimintaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä myös, jos hän on eronnut Parkour Oppimiskeskus ry:stä.

Yhdistyksen hallitus päättää jäsenen erottamisesta mikäli jäsenen toiminta täyttää yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet.

11 § Kurinpitotoimet

Yhdistys sitoutuu kattojärjestönsä Parkour Oppimiskeskus ry:n ja lajiliittonsa Suomen Parkour ry:n kurinpitosäännöksiin. Näillä järjestöillä on ensisijainen kurinpitovalta yhdistyksen jäsenten kurinpitotapauksissa.

12 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Hallituksen puhjeenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. Mikäli hallituksen jäsen on estynyt osallistumaan hallituksen toimintaan, kuka tahansa varajäsenistä voidaan kutsua osallistumaan hallituksen kokouksiin estyneen jäsenen sijasta.

Hallituksen jäsenen täytyy olla vähintään 18-vuotias.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

POK ry:n edustajalla on läsnäolo-oikeus yhdistyksen hallituksen kokouksissa niin kauan, kun yhdistys on POK ry:n jäsen.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. Yhdistyksen hallitus voi myöntää muille hallituksen jäsenille tai asemansa perusteella muille henkilöille nimenkirjoitusoikeuden. Nimen kirjoittaa kukin yksin.

14 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

15 § Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

Lähtökohtaisesti tilintarkastuksen suorittaa sama tilintarkastaja, joka suorittaa POK ry:n tilintarkastuksen.

16 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen maalis-toukokuussa ja syyskokouksen loka-joulukuussa. Kokousten paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Yhdistyksen kokous voidaan järjestää myös kokonaan ilman kokouspaikkaa etäkokouksena.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Yhdistyksen kevät- ja syyskokous järjestetään Parkour Oppimiskeskus ry:n vastaavien kokousten jälkeen.

Varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuna määräpäivänä. Jos jäsen ilmoittaa osallistuvansa kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla, sitoo ilmoitus osallistumistavasta jäsentä määräpäivän jälkeen.

17 § Kevät- ja syyskokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle
 7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus yhdistys- ja kannatusjäsenille
 8. valitaan hallitus yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on asiasta tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

18 § Päätöksentekojärjestys

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä tai vastaavalla digitaalisella tavalla.

Yhdistyksen lakkauttamisesta ja Parkour Oppimiskeskus ry:stä eroamisesta käytävästä äänestyksestä on säädetty erikseen näissä säännöissä.

19 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

20 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Kattojärjestö Parkour Oppimiskeskus ry:n jäsenenä yhdistys on sitoutunut noudattamaan kattojärjestön mallisääntöjä.

Mikäli yhdistyksen säännöt muuttuvat Parkour Oppimiskeskus ry:n mallisäännöistä poikkeaviksi, Parkour Oppimiskeskus ry:llä on oikeus kohdistaa kurinpitotoimia yhdistykseen.

21 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat ja omaisuus on luovutettava Parkour Oppimiskeskus ry:lle sen tarkoituksen mukaiseen, yleishyödylliseen käyttöön. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.