YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Parkour Oppimiskeskus ry:n säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja perustamisaika

Yhdistyksen nimi on Parkour Oppimiskeskus ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu vuonna 2009.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys tai POK ry.

2 § Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja levittää parkouria ja eri sirkuslajeja, niiden opetusta ja niihin liittyvää kuntourheilua, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä hyvää urheiluhenkeä. Tämän lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on mahdollistaa mahdollisimman monelle monipuolisen parkourin ja eri sirkuslajien harrastamisen Suomessa. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on toimia siihen kuuluvien yhdistysrekisteriin merkittyjen jäsenyhdistystensä keskusjärjestönä. Toiminnan perustana ovat yhdistyksen edustamien lajien eettiset arvot ja laaja-alaisen, yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja vastuullisen liikuntakulttuurin edistäminen.

Yhdistys on valtakunnallinen nuorisojärjestö.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • tekee ja tukee liikuntakasvatus- ja harrastustyötä järjestämällä parkour- ja sirkuslajien opetusta jäsenilleen
 • edesauttaa yhdistyksen jäsenyhdistysten toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja elinvoimaisuudesta huolehtimista parkourin ja sirkuslajien parissa.
 • edistää edustamiensa lajien uusien harrastusseurojen perustamista ja niiden liittymistä yhdistyksen jäsenyhdistyksiksi
 • toteuttaa koulutusta ohjaajille, valmentajille, toimihenkilöille, jäsenyhdistystensä luottamushenkilöille ja muille jäsenille sekä järjestää muuta tarkoitukseensa liittyvää koulutusta
 • järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia, kursseja, näytöksiä ja juhlia
 • hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen ja jäsenyhdistyksiensä käyttöön
 • ylläpitää omia ja tarvittaessa jäsenyhdistystensä internetsivuja
 • vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun 
 • järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen
 • voi järjestää markkinointitapahtumia ja -toimintaa jäsenhankintaa varten
 • voi tukea taloudellisesti tai toiminnallisesti jäsenyhdistyksiään
 • voi myöntää stipendejä tai apurahoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: 

 • toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • periä tapahtumien, harjoitusten ja kurssien osallistumismaksuja
 • kerätä jäsenmaksuja henkilöjäseniltään ja jäsenyhdistyksiltään
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta 
 • myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia
 • välittää jäsenilleen lajissa tarvittavia tuotteita voittoa tavoittelematta 
 • ottaa vastaan esiintymis- ja koulutuspalkkioita
 • harjoittaa kahvio- ja anniskelutoimintaa järjestämänsä toiminnan yhteydessä
 • tehdä pienimuotoista talkootyötä
 • julkaista, kustantaa ja myydä alaan liittyviä painotuotteita ja tallenteita
 • hakea ja ottaa vastaan avustuksia sekä Suomen että EU:n viranomaisilta sekä muilta tahoilta kuten säätiöiltä ja yhdistyksiltä

Lisäksi yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa

4 § Yhdistyksen jäsenyys muissa yhdistyksissä

Yhdistyksen jäsenyyksistä muissa järjestöissä päättää yhdistyksen kokous. Yhdistys ja yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä yhdistys on.

Yhdistys on Suomen Parkour ry:n ja Suomen nuorisosirkusliitto ry:n jäsen.

5 § Jäsenet 

POK ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai rekisteröity yhdistys hallituksen päätöksellä. 

POK ry:n henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea tai osallistua sen toimintaan. 

Jäseneksi voidaan hyväksyä myös rekisteröidyt yhdistykset,

 • joiden toiminnan tarkoitus on yhtenevä POK ry:n toiminnan tarkoituksen kanssa
 • jotka hyväksyvät POK ry:n säännöt
 • jotka hyväksyvät POK ry:tä ja sen jäsenyhdistyksiä koskevat toimintaperiaatteet ja hallinto-ohjesäännön 
 • joilla on on POK ry:n jäsenyhdistysten sääntöjen mallipohjan mukaiset säännöt. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannatusjäsenet tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla kannatusjäsenille määrätyn kannatusjäsenmaksun.

Yhdistys voi hallituksen esityksestä kokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua kunniajäseneksi yksityisen henkilön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

6 § Sitoutuminen eettisiin periaatteisiin ja urheilun oikeusturvalautakunnan ja eettisten asioiden kurinpitolautakunnan toimivaltaan

Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat: 

 • Suomen Olympiakomitean urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja Reilun pelin periaatteisiin
 • Suomen Olympiakomitean asettaman urheilun oikeusturvalautakunnan ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan
 • liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin
 • noudattamaan yllä mainittujen oikeusturvalautakunnan ja eettisen kurinpitolautakunnan päätöksiä

7 § Jäsenen oikeudet 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella vähintään 15 vuotta täyttäneellä POK ry:n tai sen jäsenyhdistyksen varsinaisella henkilöjäsenellä on yksi ääni. Jäsenyhdistyksillä ei ole äänioikeutta, mutta kaikki jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ovat myös POK ry:n henkilöjäseniä.

Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Kunniajäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

8 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen kokous päättää jäsenmaksujen suuruudet henkilöjäsenille, jäsenyhdistyksille ja kannatusjäsenille.

Jäsenyhdistysten jäsenmaksun suuruus on riippuvainen jäsenyhdistyksen varsinaisten henkilöjäsenten määrästä edellisen kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Uusi jäsenyhdistys maksaa jäsenmaksun heti liittyessään, liittymishetken mukaisen henkilöjäsenmäärän suuruisena loppuvuoden osalta.

9 § Jäsenen eroaminen 

Henkilöjäsenillä ja kannatusjäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti sekä hoitamaan muut yhdistyksen toimintaan osallistumiseensa liittyvät taloudelliset velvoitteensa yhdistyksen toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Jäsenyhdistysten tapauksessa eroamisesta ilmoittamisen menettely on sama, mutta POK ry:stä eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Siihen asti jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet ovat voimassa.

10 § Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun, toimintaan osallistumisen lopettamisen, jäsenyhdistyksestä eroamisen tai vastaavan syyn vuoksi

Hallitus voi erottaa henkilö- tai kannatusjäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta edellisen vuoden ajan. Jäsenmaksun suuruuden ollessa nolla, voidaan jäsen erottaa myös sen perusteella, että hän ei ole kuluvan kalenterivuoden perusteella osallistunut yhdistyksen toimintaan. Henkilöjäsen voidaan erottaa yhdistyksestä myös, jos jäsen on ei ole enää paikallisyhdistyksen jäsen, eikä osallistu suoraan POK ry:n järjestämään toimintaan.

Jäsenyhdistys voidaan erottaa POK ry:stä, jos se on jättänyt sille kuuluvia erääntyneitä maksuja maksamatta edellisen kuuden kuukauden ajan.

11 § Kurinpitotoimet henkilöjäsenille

POK ry:n henkilöjäsenet sitoutuvat noudattamaan:

 • yhdistyksen sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • niiden järjestöjen, joiden jäsen yhdistys on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • urheilun eettisiä periaatteita
 • kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Rangaista voidaan yhdistyksen jäsentä tai sitä, joka on yhdistyksen toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Rangaistavaa on:

 • toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
 • näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • niiden järjestöjen, joiden jäsenenä yhdistys on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • syyllistyminen dopingrikkomukseen
 • toimiminen yhdistyksen tarkoitusta vastaan
 • yhdistyksen maineen vahingoittaminen yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
 • syyllistyminen rikokseen yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat muun muassa:

 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- tai harjoitustilanteessa
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
 • urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
 • vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
 • lainvastainen mainonta
 • seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
 • rasistinen käytös yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
 • lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto yhdistyksen toiminnasta tai erottaminen yhdistyksestä.

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaisia on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä. 

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle sähköpostitse. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja yhdistyksen jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä. Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Mikäli kyse on urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan kuuluvasta asiasta, käsitellään kurinpitoasia kyseisessä kurinpitolautakunnassa. Yhdistyksen tulee ottaa huomioon muussa elimessä tehdyt päätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

Yhdistys ja sen jäsenet sitoutuvat myös lajiliittonsa Suomen Parkour ry:n kurinpitovaltaan.

12 § Kurinpitotoimet yhdistysjäsenille

Jäsenyhdistykseen voidaan kohdistaa kurinpitotoimia jos

 • se toimii vastoin POK ry:n tarkoitusta, 
 • rikkoo POK ry:n sääntöjä, yhteisiä sopimuksia tai hallinto-ohjesääntöä, 
 • se toimii vastoin POK ry:n toimielinten päätöksiä
 • se rikkoo Suomen Parkour ry:n tai muiden järjestöjen sääntöjä ja määräyksiä, joiden jäsen POK ry on
 • sallii jäsenensä syyllistyä johonkin § 11 kuvatuista menettelyistä tätä rankaisematta 

Kurinpitotoimena jäsenyhdistykselle voidaan määrätä rangaistus, joka voi olla varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen tai erottaminen POK ry:stä.

Erottaminen voidaan toimeenpanna myös, jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste on muutoin olemassa. 

13 § Jäsenyhdistysten velvollisuudet

Jäsenyhdistykset ja niiden jäsenet sitoutuvat 

 • noudattamaan näitä sääntöjä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä, mukaan lukien yhdistyksen arvoja ja periaatteita 
 • noudattamaan yhdistyksen toimielinten päätöksiä
 • suorittamaan yhdistyksen kokouksen määräämät jäsenmaksut sekä muut jäsenyhdistykselle kohdistuvat maksut
 • vastaamaan muista yhdistyksen mahdollisesti asettamista velvoitteista
 • suorittamaan vuosittaisen jäsenmaksun
 • noudattamaan yhdistyksen kanssa erikseen näiden sääntöjen lisäksi solmittuja sopimuksia
 • toimittamaan tarvittavat jäsentiedot vuosittain. 

Vain niillä jäsenillä, jotka ovat hoitaneet jäsenvelvoitteet, on osallistumisoikeus POK ry:n eri toimielinten ja näiden sääntöjen mukaiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön.

14 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä. Hallituksen puhjeenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. Mikäli hallituksen jäsen on estynyt osallistumaan hallituksen toimintaan, kuka tahansa varajäsenistä voidaan kutsua osallistumaan hallituksen kokouksiin estyneen jäsenen sijasta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Yhdistyksen hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka kuuluu yhdistyksen johtoryhmään. Hallituksen jäsenten alaikäraja on 18 vuotta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. Yhdistyksen hallitus voi myöntää muille hallituksen jäsenille tai asemansa perusteella muille henkilöille nimenkirjoitusoikeuden. Nimen kirjoittaa kukin yksin.

16 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

17 § Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

18 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen maalis-toukokuussa ja syyskokouksen loka-joulukuussa. Kokousten paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Yhdistyksen kokous voidaan järjestää myös kokonaan ilman kokouspaikkaa etäkokouksena

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuna määräpäivänä. Jos jäsen ilmoittaa osallistuvansa kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla, sitoo ilmoitus osallistumistavasta jäsentä määräpäivän jälkeen.

19 § Kevät- ja syyskokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle
 7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus yhdistys- ja kannatusjäsenille 
 8. valitaan hallitus yhdistyksen sääntöjen 14 §:n mukaan
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, esimerkiksi työsuojeluvaltuutetun valinta ja yhdistyksen henkilöstön aloitteesta tarvittaessa luottamusvaltuutetun valinta

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on asiasta tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

20 § Päätöksentekojärjestys

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä tai vastaavalla digitaalisella tavalla.

21 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

22 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 23 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin yhdistyksen toiminta-alu­een liikuntakasvatusta edistävään yleishyödylliseen tarkoitukseen purkamisesta päättäneen ko­kouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valit­se­mat henkilöt.

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.