Rekisteri-ilmoitus

Rekisterinpitäjä: Parkour Oppimiskeskus ry

Osoite: Ahjokatu 12, 40600 JYVÄSKYLÄ

Puhelin: 045 8927302

Sähköposti: toimisto[at]parkourakatemia.fi

Yhteyshenkilö: Mikko Kervinen

 

Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Parkour Oppimiskeskus Ryn järjestämiin viikkotunteihin ja kursseihin osallistuvien ja osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja.

Rekisterimme käyttötarkoitus on viikkotunneille ja kursseille osallistuvien tiedotus, osallistujien ja ohjaajien välisen yhteydenpidon mahdollistaminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Parkour Oppimiskeskus Ryn järjestämille viikkotunneille ja kursseille osallistuneiden henkilö- ja yhteystietoja Näitä tietoja ovat:

  • Jäsenen nimi

  • Alaikäisen jäsenen huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

  • Syntymäaika

  • Sukupuoli

  • Osoite

  • Sähköpostiosoite

  • Mistä kuuli toiminnasta

  • Milloin aloitti ja päätti harjoituspassin (vain Jyväskylän viikkotunnit)

  • Harjoituspassin päätyttyä palaute toiminnasta (vain Jyväskylän viikkotunnit)

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään jäseniltä ja osallistujilta itseltään.

 

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Parkour Oppimiskeskus Ry:n Google Drive-pilvitallennusjärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan pyydettäessä luovuttaa ei-markkinointitarkoituksiin vakuutusyhtiölle tai sairaalapalveluille.

Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietoja voidaan siirtää muille rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän ylläpitäjälle. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon ja käsittelijä toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin tunneille osallistuja maksaa Yhdistyksen järjestämillä viikkotunneilla käymisestä. Henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan viimeisestä maksetusta tunnista. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään kunnes suostumus peruutetaan.

 

Profilointi

Parkour Oppimiskeskus ry voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa rekisteröidyn automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja markkinointi- ja tiedotusviestejä. Profilointi voi olla esim. yli 18-vuotiaat tai tietyt sirkuslajin kurssille ilmoittautuneet.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointi- tarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Parkour Oppimiskeskus Rylle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

– saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Parkour Oppimiskeskus Ryn käsittelemät henkilötiedot;

– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

– vaatia henkilötietojensa poistamista;

– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

– vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Parkour Oppimiskeskus Ryn oikeutettu etu;

– saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, Parkour Oppimiskeskus Ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;

– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Parkour Oppimiskeskus Ry voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Parkour Oppimiskeskus Ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Pakolliset tiedot Yhdistyksen (Parkour Oppimiskeskus Ry ry) luottamushenkilöiden osalta yhdistyslain edellyttämät tiedot (nimi, hetu, yhteystiedot). (yhdistyslaki). Sopimussuhteissa olevat tahot: Sopimuskumppanin perustiedot, luottosuhteessa luoton perinnän edellyttämät tiedot (hetu). Allergiatiedot tapahtumiin osallistuvien osalta (rekisteröidyn elintärkeä etu).

Muut tapahtuman järjestämiseksi kolmansien tahojen edellyttämät tiedot (ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä). (Sopimuksen tekeminen).

 

Pakolliset tiedot

Osallistujan ja alaikäisten osallistujien kohdalla huoltajan nimi ja osoite (kurssien ja viikkotuntien maksaminen).

Allergiatiedot, leireillä ja kursseilla joissa on järjestettynä ruokailu (rekisteröidyn elintärkeä etu).

 

Seuraus mikäli tietoja ei luovuta

Osallistumista ei vastaanoteta ilman pakollisten tietojen luovuttamista.

 

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: toimisto@parkourakatemia.fi.

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Parkour Oppimiskeskus Ry, Ahjokatu 12, 40320 Jyväskylä

 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty (25.05.2018)